КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ІСТОРІЯ

Кафедра цивільного процесу була створена 1 січня 1998 року.
Необхідність зміцнення законності та правопорядку у державі, посилення
ролі судового захисту цивільних прав та інтересів у суспільстві посилили
увагу науковців до цивільної процесуальної науки, що призвело до
виокремлення кафедри цивільного процесу з кафедри цивільного права і
процесу Одеської державної академії у 1998 році.
З перших днів створення кафедри цивільного процесу в складі Одеської
національної юридичної академії й до 2008 року завідуючим цієї кафедри працював відомий науковець, професор, член-кореспондент Національної Академії правових наук України, учасник бойових дій, ветеран праці, Заслужений юрист України Червоний Юрій Семенович. Юрій Семенович автор більше ніж 90 наукових праць, приймав участь у розробці Цивільного кодексу УРСР (1963), Кодексу про шлюб та сім’ю УРСР (1969). Серед його основних праць, підготованих спільно з іншими видатними вітчизняними та зарубіжними науковцями, «Советское гражданское право» (1976, 1986), «Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар» (1999, 2002), «Науково-практичний коментар Кодексу про шлюб і сім’ю України» (2000, 2002), «Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України», «Цивільний кодекс України: Коментар», «Цивільний процес України» (всі три – 2003), «Сімейне право України» (2004) тощо. Під науковим керівництвом вченого захищені 13 кандидатських дисертацій. Троє з його учнів (Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О., Канзафарова I.С.) з часом стали докторами наук.
Вагомий внесок в розвиток наукової школи цивільного процесу, науково-
педагогічної діяльності кафедри цивільного процесу внесла д.ю.н., професор, Заслужений юрист УкраїниМінченко Раїса Миколаївна, яка очолювала кафедру цивільного процесу з 2009 року до початку 2015 року.

Мінченко Раїса Миколаївна у 1999 році захистила дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Розрахункові
правовідносини в господарському обігу України (історіко-правовий аспект)».
У 2003 році за вагомий особистий внесок у реалізацію державної правової
політики, заслуги в зміцненні законності і правопорядку, високий
професіоналізм Указом Президента України Раїсі Миколаївні було присвоєне почесне звання «Заслужений юрист України».
У 2004 році Раїсу Миколаївну Мінченко нагородили відзнакою міського
голови м.Одеси «Маразлі».
8 лютого 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню
доктора юридичних наук на тему: «Еволюція державної влади в сучасній
Україні (теоретико-правове дослідження)». А вже 11 листопада 2011 року
Раїсі Миколаївні було присвоєне вчене звання професора кафедри цивільного процесу.
З листопада 2011 року була обрана до персонального складу Науково-
консультативної ради при Верховному Суді України та за плідну працю
Наказом Голови Верховного Суду України була нагороджена почесною
грамотою Верховного Суду України.
Результатами творчої наукової праці доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, завідуючої кафедри цивільного процесу є велика кількість наукових та навчально-методичних праць з курсів «Цивільне право», «Цивільний процес України», «Історії держави та права», «Актуальні питання цивільно-процесуального права», «Правова статистика», «Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ» в яких розглянуті важливі питання теорії та практики зазначених курсів.

З 2015 року кафедру цивільного процесу очолює Голубєва Неллі
Юріївна.
У 2005 році Неллі Юріївна захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук за темою «Зобов’язання із публічної
обіцянки винагороди» та прийнята на посаду асистента кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії. У вересні 2006 року переведена на посаду доцента кафедри цивільного права Одеської національної юридичної академії. У червні 2008 року Міністерством освіти і науки України присвоєне вчене звання: доцент кафедри цивільного права.
11 жовтня 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук за темою «Зобов’язання у цивільному праві
України: методологічні засади правового регулювання».
З 1 вересня 2014 року – професор кафедри цивільного права, з 9 лютого
2015 року – завідувач кафедри цивільного процесу.
У 2017 році за вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм Указом
Президента України Неллі Юріївні було присвоєне почесне звання
«Заслужений юрист України».

Основними науковими напрямками діяльності є питання та проблеми,
пов’язані із зобов’язальним правом, правом власності, спадковим та
сімейним правом, а також загальнотеоретичні проблеми цивільного права та цивільно-процесуального права.
Автор понад 130 наукових та учбово-методичних праць, у тому числі:
—співредактор 10 науково-практичних коментарів
нормативно-правових актів ЦПК, ЦК, КАС, ЖК; приймала участь у

написанні коментарів до СК, ГК, ГПК, підручників та посібників з
цивільного, сімейного, житлового права;
— співредактор 16 підручників, посібників, монографій (в
тому числі, що отримали гриф Міністерства освіти України:Цивільне та
сімейне право України, 2009; Сімейне право України, 2010; Цивільний
процес України, 2011).
    БюджетКонтракт

    ×