Кафедра цивільного права: історія кафедри

Історія кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» веде свій відлік ще з 1865 року – із часу відкриття Новоросійського університету.

У той час на кафедрі цивільного права працювали такі відомі вчені-цивілісти, як В. І. Адамович, Д. І. Азаревич, Є. В. Васьковський, Ю. С. Гамбаров, М. Л. Дювернуа, О. І. Загоровський, В. Д. Катков, В. І. Курдиновський, С. П. Ніконов, П. П. Цитович та ін. Можна із впевненістю говорити про те, що саме у Новоросійському університеті склалась шанована і популярна у наукових колах школа цивілістів.

За радянських часів традиції Одеської школи цивілістики зазнали втрат, пов’язаних із ігноруванням протягом десятиліть радянською правовою доктриною здобутків римського права та правознавства «експлуататорських» держав. Із соціальними змінами 1917 року велика частина викладацького складу змінилася, багато вчених залишили кордони Батьківщини. Знадобилися десятиріччя, щоб відновити викладацький склад. Основу його склали нечисленні дореволюційні викладачі: Є. В. Васьковський та представники нової школи цивілістики. Найбільшої популярності досяг І. В. Шерешевський, що займався дослідженням проблем представництва в цивільному праві.

На відновленому юридичному факультеті ОГУ ім. І. І. Мечникова з 1947 по 1954 рік працювала кафедра цивільного, колгоспного й земельного права (завідувач кафедрою І. О. Середа – до вересня 1952 року, потім Б. В. Поклонський і Ю. С. Червоний). Іван Омелянович належав до аграрно-земельної школи права професорів Л. І. Дембо (Ленінградський університет) та І. С. Фукса (Хар­ківський юридичний інститут). І. О. Середа був досвідченим організатором навчальної роботи, тала­новитим педагогом та вихователем студентської молоді. Він дав путів­ку в життя багатьом юристам. Сьогодні його учні працюють у різних державних та правових струк­турах України та за її межами.

Пізніше була створена кафедра цивільного права та процесу (завідувач кафедрою доцент Ю. С. Червоний). Ним опубліковані більш ніж 90 наукових праць, чим зроблено вагомий внесок в науку ци­вільного, сімейного, цивільно-процесуального пра­ва.

З утворенням Одеської державної юридичної академії від кафедри цивільного права та процесу був відокремлений цивільно-процесуальний цикл  дисциплін і створена   кафедра цивільного процесу, яку очолив проф. Ю. С. Червоний.

Після поділу кафедр, завідувачем кафедри цивільного права є доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України Є. О. Харитонов. Він тривалий час займався проблемами житлового права, а останнім часом досліджує проблеми використання досягнень римського права в процесі формування нового законодавства України та інтегрування його в європейське співтовариство. З цієї проблематики ним підготовлено низку монографій та навчальних посібників: “Приватне право в Давньому Римі”, “Рецепція римського приватного права: історико-правові та теоретичні аспекти”, “Рецепція римського приватного права”, “Основи римського приватного права”, “Історія приватного (цивільного) права Європи. Античність”, “Історія приватного права Європи. Східна традиція”, “Історія приватного права Європи. Західна традиція”, «Нариси теорії цивілістики (поняття та концепти)» та ін.

Створення належних умов для організації учбового процесу сприяло формуванню в короткі строки викладацького корпусу, в тому числі і за рахунок професури з провідних вузів країни. В різні часи на кафедрі працювали д.ю.н., професор О.О. Підопригора та д.ю.н., професор В.М. Коссак.

Сьогодні на кафедрі працюють такі штатні викладачі:

Харитонов Є.О. – завідуючий кафедри, доктор юридичних наук, профессор; кандидати юридичних наук, доценти: Адамова О.С., Бабич І.Г., Берназ-Лукавецька О.М., Вороніна Н.В.,  Глиняна К.М., Гончаренко В.О., Давидова  І.В., Деревнін В.С.,  Завальнюк С.В., Зубар В.М., Калітенко О.М., Колянковська Т.О., Костова Н.І., Кривенко Ю.В., Некіт К.Г.,  Омельчук О.С., Сафончик О.І., Токарева В.О., Фомічова Н.В., Форманюк В.І., Цибульська О.Ю., Чанишева А.Р., Адаховська Н.С.; Суха Ю.С.; Швидка В.Г.; асистенти Баурда М.М.,а також сумісники: доктори юридичних наук, професори: Ківалова Т.С., Кізлова О.С., Голубєва Н.Ю.; кандидати юридичних наук, доценти:   Мазуренко С.В., Орзіх Ю.Г., Прутян Д.С.

Кафедра цивільного права завжди прагнула “йти в ногу з часом” та пропонувала для вивчення студентам найактуальніші спецкурси, що відповідають новим реаліям в яких опинилась наша країна.

З часом особливості наукових досліджень та викладання цивільного права, сімейного та римського права стали підґрунтям формування за активної участі кафедри на чолі з проф. Харитоновим оригінальних наукових шкіл: Одеської школи цивілістики;  Одеської школи юридичної романістики; вітчизняної школи рецепції римського права.

Зокрема, зусиллями професора Є.О. Харитонова була сформована школа римського права. В індивідуальних та колективних монографічних розробках, підручниках, посібниках ставилися та вирішувались актуальні проблеми римського приватного права та його вплив на сучасне законодавство України. Під керівництвом Є.О. Харитонова були написані і захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, в яких  досліджувались окремі інститути римського права та їх рецепція у сучасному законодавстві України.

З 2001 року щорічно кафедрою цивільного права проводиться міжнародна науково-методична конференція “Римське право і сучасність”, в рамках якої обговорюються наукові доробки представників не тільки школи римського права в Одеському регіоні, але й дослідників римського права з інших регіонів України та зарубіжних країн, які займаються  даними проблемами. У 2008 році було започатковано традицію проведення міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті професора І.В. Шерешевського („ Шерешевські читання»).

Щороку на кафедрі захищаються кандидатські дисертації, а в останній рік і докторська дисертація, зокрема, була захищена дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Голубєвою Неллі Юрівною на тему «Зобов’язання відшкодування шкоди за цивільним законодавством України: теоретичні проблеми».

З 2004 року, поряд з виданням підручників, учбових посібників та монографій, зусиллями кафедри видається Науково-практичний журнал “Часопис цивілістики”, який з 14 лютого 2014 року включений до Переліку наукових фахових видань України (головний редактор – академік С.В. Ківалов, наук. редактор – проф. Є.О. Харитонов), що  висвітлює аналіз тенденцій римського права, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку цивільного, сімейного права, а також результатів правової реформи в Україні.

На основі науково-дослідної роботи, що проводилася кафедрою, пропонувалися заходи щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування. Низка пропозицій вчених кафедри викладені в доповідних записках до  Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства Юстиції України, Верховного суду України та інших виконавчих і судових органів влади.

Авторський колектив кафедри, намагаючись полегшити вивчення провідних дисциплін студентами, видав цілий ряд посібників, підручників і монографій з цивільного права. Викладачі кафедри підготували та видали науково-практичні коментарі до Цивільного кодексу, Житлового та Сімейного кодексу, брали участь у розробці науково-практичних коментарів до Господарського, Господарсько-процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства.

Так, лише за останні роки (з 2006 р. по 2016 р.) викладачами, аспірантами та здобувачами кафедри загалом опубліковано більш ніж 2300 наукових праць, у тому числі: 16 монографій, 52 підручників, 54 навчальних посібники,  42  коментаря до актів цивільного законодавства,   1300  наукових статей,  1900 тези.
    БюджетКонтракт

    ×
    ОТКРЫТИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ ВИЗЫ В ПОЛЬШУ